a) Wymagania wstępne umożliwiające kandydatom udział w rekrutacji na studia: uzyskanie dyplomu ukończenia studiów II lub I stopnia w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Kandydaci, którzy starają się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni nadesłać pocztą lub dostarczyć pod wskazany adres sekretariatu studiów następujące dokumenty:

 •  podanie (ze zdjęciem) o przyjęcie na studia

Pobierz podanie o przyjęcie na studia w pliku DOCX

PODANIE.DOCX

 •  kwestionariusz osobowy

Pobierz kwestionariusz osobowy w pliku DOC

KWESTIONARIUSZ.DOC

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów II lub I stopnia w zakresie obszarów nauk humanistycznych lub społecznych.

Do dokumentów kandydaci powinni dołączyć lub przesłać drogą mailową krótkie prace (2-5 stron) będące próbką własnej twórczości literackiej, recenzją książki lub prezentacją wybranego wydarzenia kulturalnego

b) Profil studenta:

Studia adresowane są do absolwentów wszystkich kierunków humanistycznych i społecznych, którzy chcą rozwinąć swoją sprawność pisarską w różnych typach tekstów artystycznych. Oprócz tego program nakierowany jest na rozwijanie umiejętności prezentacji tekstu artystycznego, która w dzisiejszej praktyce kulturowej okazuje się często niezbędna. Proponowane zajęcia rozwijać mają świadomość literacką, która pozwoli słuchaczom lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje w określonym ciągu konwencji i technik. Oczekujemy, że na studia zgłoszą się przede wszystkim osoby, które mają już na swoim koncie pierwsze próby literackie i chciałyby przejść do następnego, dojrzalszego etapu własnej twórczości. Studia adresowane są też do kandydatów pracujących lub mających w planie pracę w instytucjach kultury i życia literackiego (agencje literackie, teatr, wydawnictwa, domy kultury, pisma literackie i kulturalne, instytucje administrujące kulturą), a także do nauczycieli prowadzących warsztaty literackie w szkołach.

c) Etapy rekrutacji:

Rekrutacja ma charakter konkursowy. Etap pierwszy: kandydaci przesyłają drogą mailową krótkie prace (2-5 stron) – próbka własnej twórczości literackiej, recenzja książki lub prezentacja wybranego wydarzenia kulturalnego. Etap drugi: – komisja po ocenie nadesłanych prac dokonuje podsumowania i przygotowuje ostateczną listę słuchaczy, a następnie sekretariat studiów powiadamia osoby przyjęte na studia zgodnie z procedurą Regulaminu studiów podyplomowych UW.

d) Kryteria oceny nadesłanych prac:

 •  w wypadku recenzji oceniane będą: zgodność tekstu z wyznacznikami gatunku, styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja;
 •  w wypadku tekstu literackiego oceniane będą: oryginalność realizacji tematu, styl, kompozycja;
 •  w wypadku prezentacji wybranego wydarzenia kulturalnego oceniane będą: styl, kompozycja, dobór przedmiotu recenzji, świadomość zastosowanych kryteriów wartościowania, ortografia, interpunkcja.

Liczba słuchaczy: min. 15, maks. 20

Termin składania dokumentów

do 20 września 2019 roku

W wypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona wcześniej.

 

Cele kształcenia na studiach podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” to:

 • zapoznanie (teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne) studentów z technikami pisarskimi (literackimi konwencjami gatunkowymi i narracyjnymi) stosowanymi podczas tworzenia tekstów przynależnych do wszystkich rodzajów literackich, sytuowanych zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym, oraz docierających do odbiorcy za pośrednictwem zróżnicowanych mediów;
 •  uwrażliwienie studentów na znaczenie eksperymentu literackiego dla rozwoju literatury, stworzenie płaszczyzny merytorycznej do podjęcia przez nich własnych prób w tym zakresie;
 • zaznajomienie studentów z postawami scenariopisarstwa radiowego i filmowego;
 • przekazanie słuchaczom wiedzy i ćwiczenie umiejętności praktycznych w zakresie praktycznego zastosowania gatunków krytyki literackiej;
 • zapoznanie (teoretyczne a nade wszystko praktyczne) studentów z regułami stylizacji literackiej oraz specyfiką form synkretycznych;
 • przedstawienie studentom głównych technik i obszarów prezentacji tekstu literackiego takich jak: prezentacja radiowa, multimedialna, muzyczna, sceniczna, translatorska, performance i happening.
 • umożliwienie słuchaczom podjęcie pod kierunkiem specjalistów własnych prób w zakresie prezentacji tekstu literackiego;
 • zaznajomienie uczestników studiów z elementami tradycji literackiej: wykładanymi w sposób historyczny konwencjami, gatunkowymi i tematami w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku (zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej);.
 • przybliżenie studentom najnowszych trendów literatury światowej;
 • zapoznanie słuchaczy z problematyką intertekstów w tradycji literatury polskiej;
 • zaznajomienie uczestników studiów z zagadnieniami nawiązań interartystycznych w literaturze oraz pogranicza sztuk;
 • zaprezentowanie studentom najważniejszych instytucji życia literackiego: stowarzyszeń twórczych, nagród, wydawnictw, czasopism oraz przedstawienie im mechanizmów działania rynku literackiego;.
 • przybliżenie uczestnikom studiów najważniejszych zasad zarządzania projektami literackimi, przekazanie informacji na temat możliwości pozyskiwania grantów i stypendiów twórczych..

Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów:

Warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych to uzyskanie efektów kształcenia określonych w programie studiów, potwierdzone zdobyciem 60 punktów ECTS w wyniku pozytywnego zaliczenia wszystkich przedmiotów oraz napisania pracy dyplomowej (ok. 15 stron) pod kierunkiem wybranego wykładowcy. Do jej przygotowania słuchacze będą mogli wykorzystać jedną z prac warsztatowych.

Orientacyjny termin rozpoczęcia studiów 19 października 2019

Koszt za całość studiów podyplomowych 5 000 PLN

Słuchacze po złożeniu niezbędnych dokumentów i próbek własnej twórczości oraz po zawiadomieniu o przyjęciu na studia proszeni są o wpłacenie opłaty za całość studiów w wysokości 5000 zł) najpóźniej do 20 września 2018 roku. Prosimy również o przekazanie skanów z potwierdzeniem wpłaty na adresy mailowe sekretariatu oraz kierownika studiów.

Numer konta:

80 1160 2202 0000 0000 4543 1448

Nazwa odbiorcy:

Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki

 1. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Tytułem:

Studia podyplomowe „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego”

Konkurs „Książki od Szkoły Mistrzów”

regulamin konkurs Książki od Szkoły Mistrzów