fot. Mirosław Kaźmierczak_© Biuro Promocji UW (1)

Kierownik studiów: dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, e-mail: zaneta_nalewajk@o2.pl

Osoby współpracujące przy organizacji studiów:

prof. dr hab. Ewa Paczoska, dr Dawid Osiński, mgr Katarzyna Kaczmarczyk

Sekretarz studiów: mgr Marta Jaworek

Adres mailowy: szkolamistrzow@uw.edu.pl

Instytucje współpracujące:

Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl

Wydział Polonistyki UW, www.polon.uw.edu.pl

Instytut Literatury Polskiej UW, www.ilp.uw.edu.pl

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, www.sppwarszawa.pl

Program studiów podyplomowych „Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego” zorientowany jest na rozwijanie u słuchaczy umiejętności pisania oraz nowoczesnej i atrakcyjnej prezentacji tekstu artystycznego. Proponowane zajęcia prowadzone przez wielokrotnie nagradzanych wybitnych pisarzy, naukowców, wydawców, krytyków literackich i ludzi kultury pogłębiać będą świadomość literacką studentów, która pozwoli im lepiej rozumieć współczesne przemiany sztuki słowa oraz widzieć własne propozycje literackie w określonym ciągu konwencji i technik artystycznych.

Wykładowo-warsztatowa forma prowadzenia zajęć umożliwi uczestnikom studiów nie tylko teoretyczne, lecz przede wszystkim praktyczne zapoznanie się z problematyką gatunków poetyckich, prozatorskich, dramatycznych, gatunków literatury popularnej i cyfrowej, zaznajomienie się z technikami scenariopisarstwa filmowego i radiowego, typami stylizacji literackiej, specyfiką form synkretycznych oraz stylami argumentacji charakterystycznymi dla krytyki literackiej. Ponadto omawiane będą następujące formy prezentacji tekstu literackiego: radiowa, multimedialna, sceniczna, translatorska oraz performance i happening. W ramach zdobywania wiedzy o tradycji literackiej na zajęciach przekazywane będą informacje na temat konwencji, gatunków i tematów w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku, zarówno wysokoartystycznej, jak i popularnej ‒ polskiej i światowej. Słuchacze zapoznają się także z problematyką intertekstów literackich oraz pogranicza sztuk. Istotnym dopełnieniem oferty będą wykłady wybitnych pisarzy, spotkania z przedstawicielami instytucji życia literackiego poświęcone aktywności stowarzyszeń twórczych, nagrodom, wydawnictwom, czasopismom oraz rynkowi literackiemu. Zaplanowaliśmy również zajęcia na temat zarządzania projektami literackimi oraz możliwości pozyskiwania przez młodych pisarzy grantów i stypendiów twórczych.

Na zakończenie każdej edycji studiów wydajemy książkę jednego z naszych słuchaczy!

Czas trwania studiów podyplomowych

1 rok akademicki (dwa semestry), łącznie 160 godzin.

Tryb studiów: zaoczny (zjazdy w soboty i niedziele, co dwa tygodnie)

Język wykładowy: polski

fot. Mirosław Każmierczak_© Biuro Promocji UW (12)
 1. Techniki pisarskie (90 h)
 •  Gatunki prozatorskie (20 h)
 •  Gatunki poetyckie (16 h)
 • Gatunki dramatyczne (20 h)
 • Gatunki literatury popularnej (6 h)
 • Gatunki literatury cyfrowej (6 h)
 • Eksperyment literacki (4 h)
 • Scenariopisarstwo filmowe i radiowe (10 h)
 • Stylizacja literacka (2 h)
 • Formy synkretyczne (2 h)
 • Krytyka literacka (4 h)
 1. Prezentacja tekstu literackiego (30 h)
 • Literatura i radio (4 h)
 • Performance i happening (4 h)
 • Literatura i multimedia (4 h)
 • Tekst literacki w utworze muzycznym (4 h)
 • Interpretacja sceniczna tekstu literackiego (8 h)
 • Sztuka rozmowy (6h)
 1. Tradycja literacka (20h)
 • Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XIX w. (2 h)
 • Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XX w. (2 h)
 • Konwencje, gatunki i tematy w literaturze polskiej XXI w. (4h)
 • Najnowsze trendy literatury światowej (2 h)
 • Konwencje, gatunki i tematy w literaturze popularnej (2 h)
 • Interteksty literackie (6 h)
 • Pogranicza sztuk (2h)
 1. Współczesne życie literackie (20h)
 • Wykłady pisarzy (12 h)
 • Instytucje życia literackiego: stowarzyszenia, nagrody, wydawnictwa, czasopisma, rynek literacki (6 h)
 • Zarządzanie projektami literackimi, stypendia, granty (2h)

Opis przedmiotów oraz efekty kształcenia POBIERZ

 1. Techniki pisarskie – zaliczenie na podstawie obecności oraz prac pisemnych zadanych przez prowadzących na zajęciach;
 2. Prezentacja tekstu literackiego – zaliczenie na podstawie obecności oraz prezentacji zadanych przez prowadzących na zajęciach;
 3. Tradycja literacka – zaliczenie na podstawie egzaminów;
 4. Współczesne życie literackie – zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach.

prof. dr hab. Grażyna Borkowska, prof. dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Ewa Paczoska, dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW, dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW, dr Roman Bromboszcz, dr Jacek Głażewski, dr Olga Hołownia, dr Żaneta Nalewajk-Turecka, dr Dawid Maria Osiński, dr Anna Tenczyńska, dr Tomasz Mackiewicz, dr Agnieszka Wnuk, Krystyna Bratkowska, Milena Rachid-Chehab, Magdalena Tulli, Janusz Drzewucki, Jakub Ekier, Andrzej Ferenc, Piotr Matywiecki, Małgorzata Karolina Piekarska, Iwona Smolka, Jerzy Sosnowski, Adam Bauman

Czytaj więcej o naszych wykładowcach